DJI อัปเดตระบบ geofencing เพื่อป้องกันการบินรอบสนามบิน

ล่าสุด DJI มีการปรับปรุง Geospatial Environment Online Version 2.0 (GEO 2.0) ระบบกั้นรั้วทางภูมิศาสตร์สำหรับโดรนเพื่อการจำกัดการบินใกล้สนามบินให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายทั้งลูกค้าและสนามบิน โดยทางทีมงานทำระบบอิงตามข้อมูลความเสี่ยงการเข้าใกล้เครื่องบินและการลงจอดของเครื่องบิน โดย Brendan Schulman, DJI VP of Policy & Legal Affairs

สำหรับการอัปเดตระบบตัวใหม่จะเริ่มเดือนพฤศจิกายนสำหรับพื้นที่สนามบินและเครื่องบินในสหรัฐอเมริกา โดยทาง DJI มีแผนที่จะขยายไปยังพื้นที่ๆอื่นๆทั่วโลกแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน

ทาง DJI อธิบายว่าระบบ Geospatial Environment Online จะสร้างรูปสามมิติเป็นรูปหูกระต่ายถึงจุด safety zone รอบสนามบินและ airport runway flight paths

การอัพเดตครั้งนี้จะมีการจำกัดพื้นที่สำหรับ Runwayช่วงสุดท้ายไว้ ซึ่งการออกแบบครั้งนี้จะใช้ชื่อโซนว่า runaway exclusion zones โดย FAA Reauthorization Act  และ DJI ยังผ่านการรับรองจาก American Association of Airport Executives (AAAE) โดทยทางผู้ผลิตโดรนรายนี้ยังคงมีความพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเพื่อให้โดรนในสังกัดมีมาตรฐานและสามารถบินได้หลากหลายพื้นที่มากขึ้น

 

ที่มา https://www.dpreview.com/news/7557044156/dji-updates-geofencing-system-to-better-protect-airspace-around-airports